Забележителности в Стара Планина

Биосферен резерват Стенето

Дял: Средна Стара Планина

През 1963 г. “Стенето“ е обявено за народен парк. По-късно (1979 г.) е прекатегоризирано в резерват. Разположен е в Троянския Балкан по горното течение на р.Черни Осъм. Създаден е за да се запази изключителната красота на тази част от Стара планина - величественото ждрело Стенето. Поразяват с красотата си скалите в местностите Хайдушкото игрило и Чернокожа. Карстовата основа е предпоставка за образуването на множество пещери, някои от който са между най-дългите у нас – Куманица (около 2 000 м). Тук се намират и най-дълбоката пропастна пещера – Птичата дупка (91м). Основна част от горите са букови, срещат се още обикновен и воден габър, явор, шестил, тис. В “Стенето” се намира един от най-големите смърчови масиви в Средна Стара планина. Срещат се множество редки и защитени растения, като родопския силивряк и българкия ранилист. Твърде разнообразен и богат е животинския свят. Близо 100 от видовете са защитени. Характерните представители са мечка, благороден елен, сърна, дива коза, а от птиците бухал, скален орел, балкански кеклик, уралска улулица, врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка. Общата площ на резервата е 3 578.8 ха.  11 от 19  

Забележителности в Стара Планина

коментари ( 0 )
Биосферен резерват БоатинБиосферен резерват ДжендемаБиосферен резерват Стенето
Биосферен резерват Царичинаводопад Видимско пръскалоВодопад Райско пръскало
вр.Ботеввр.Бузлуджавр.Околчица
вр.Шипка пещера Съева дупкаПрироден парк Българка
Природен парк Врачански БалканПрироден парк Централен БалканРезерват Козя стена
Резерват Пеещи скалиРезерват Северен ДжендемРезерват Соколна
Резерват Стара река