Забележителности в Витоша

Природен парк Витоша

Витоша е разположена в центъра на Югозападна България между Стара планина и Рило-Родопския масив. Тя е единствената купеста планина у нас, като билото и е образувано от най-високите и разположени близко един до друг върхове – Черни връх и Резньовете. Типични за нея са каменните реки, образувани от изветрянето на скалите и бавното им придвижване към долините в резултат на гравитацията на течащите води.

Вследствие на усилената човешка дейност, Витоша се е променила значително повече, отколкото другите наши планини. През последните 400 години до създаването на парка е била унищожена девствената гора в подножието на планината. За 200-250 години са били изсечени или опожарени голяма част от иглолистните гори във високите части, за около 150 год. буковите и дъбовите гори по склоновете са превърнати в храсталаци.

Планината е изключително богата на водни източници - многобройни са потоците и изворите и, даващи началото на множество реки. Единствената голяма витошка река е р.Струма, вливаща се в Бяло море. Резерватът обхваща почти целия район от Ушите - Черната скала до Черни връх. Това е изворната област на Владайска, Боянска и Драгалевска река. Територията на парка е неколкократно изменяна, като в момента възлиза на 26 606.6 ха, от които горски фонд - 24 078.6 ха. През 1977 год. генералният директор на ЮНЕСКО обявява резервата за биосферен.web site: http://www.park-vitosha.org/1 от 8  

Забележителности в Витоша