Забележителности в Витоша

резерват Торфено бранище

Торфено бранище е създаден първоначално върху сравнително малка площ - 144,1 ха, която през 1980 година е увеличена на 782,8 ха. Основната цел за обявяването му е да бъдат запазени в естествено, незасегнато от човешката дейност състояние торфищните комплекси във високопланинския дял на Витоша. В тях са установени над 300 вида мъхове и 500 вида водорасли. Дебелината на торфищната покривка в него е от 0,6 до 2 м. Възрастта на торфището е от 1000 до 1500 години. То расте твърде бавно - средногодишно по 1 мм. Торфеният резерват е почти безлесен - срещат се само съобщества от храсти - ива, смрики, боровинки и клек. Тревната покривка е образувана от очиболец, насекомоядни растения, жълта и петниста тинтява. Достъпът на туристи в резервата, който е вододайна зона е забранен.  3 от 8  

Забележителности в Витоша